BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2(012) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1(042) 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นางนรนาถ ศรีสำราญ 21 21 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1(043) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายณัชชา ทองมาศ 20 20 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7(002) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 25 25 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1(036) 31 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ชินกร บุญสิทธิ์ 0 21 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14(006) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นายอุบลรัตน์ สิงหะสุริยะ 21 21 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11(003) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาตูม หมู่ 5 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 20 20 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1(027) 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นางประไพภรณ์ อมรินทร์ 27 26 1 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8(005) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายพักตร์พิไล เสริฐสูงเนิน 24 24 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13(001) 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมอบต.จำปาโมง อบต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นางอัมพรพรรณ จันทะโชติ 23 23 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20(003) 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่13บ้านจอมตาลใต้ตำบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นางประไพภรณ์ อมรินทร์ 23 23 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8(003) 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นางประไพภรณ์ อมรินทร์ 24 24 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15(003) 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 25 25 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15(005) 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านกุดหมากไฟ หมู่ 1 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 25 25 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1(006) 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี ชินกร บุญสิทธิ์ 25 25 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1(003) 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สพร.18 อุดรธานี ชุติกาญจน์ ศรีแสง 20 20 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15(002) 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 22 22 0 0