BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 54 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 26 22 4 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 24 23 1 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 36 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 บ้านหนองผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 25 24 1 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 26 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 23 23 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 27 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 บ้านแอวมอง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก้่น 25 25 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 26 25 1 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านคำครึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 20 20 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 25 24 1 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 0 21 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0 25 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 21 21 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านกุดจาน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางสาวกฤติมา วรสุทธิพงษ์ 20 19 1 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นางนันท์นภัส จาตุศรีสมบูรณ์ 26 26 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดประทุมคงคา บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางสาวกฤติมา วรสุทธิพงษ์ 20 20 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 บ้านสว่างทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางราตรี ยศศรี 19 19 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางนันท์นภัส จาตุศรีสมบูรณ์ 0 22 2 0