BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 302 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หมู่ 2 บ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 20 19 1 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 301 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หมู่ที่ 7 บ้านดอนกอก ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ขัยภูมิ 22 22 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 186 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมบ้านเอื้ออาทรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 150 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 0 25 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 119 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบ้านเอื้ออาทรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 121 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภุมิ 20 20 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 103 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML บ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 19 19 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 82 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 78 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองแซงน้อย ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0