BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 412 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.บัวงาม อ.เดชอุดม 16 16 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 393 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร 17 17 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 365 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร 23 23 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 366 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร 19 19 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 424 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 430 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อ.เมือง 22 22 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 464 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง อ.เมือง 0 26 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 381 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร 19 19 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 410 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 10 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ 19 19 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 359 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ อ.เขมราฐ 17 17 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 370 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ 17 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 164 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม 18 18 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 317 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองหลัก ม.9 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ 19 18 1 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 437 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ 24 23 1 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 322 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโชครังสรรค์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร 17 17 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 285 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 16 16 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 269 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อบต.ยาง น้ำยืน 17 17 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 141 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม 19 19 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 142 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม 21 21 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 218 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 22 22 0 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 219 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 23 23 0 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 271 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้านใหม่นาคลอง ม.9 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 19 19 0 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 272 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุ ม.9 บ.สนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 168 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข 5 ต.ในเมือง อ.เมือง 0 17 0 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 101 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
26 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 76 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
27 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 84 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 หอประชุมเทศบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ 18 18 0 0
28 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 41 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี อ.เมือง 16 16 0 0
29 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.น้ำยืน 20 20 0 0
30 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ 21 21 0 0
31 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 28 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร 15 15 0 0
32 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.หนองบก 19 19 0 0