BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ม.6 บ้านโนนจาน ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 29 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้านยาง ม.1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 22 22 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้านยาง ม.1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลแตล อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 22 22 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 พร. ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผป. วิษณุ วัดบ้านคาละแมะ ม.1 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 18 18 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 19 19 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดบ้านสำโรง ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ 0 20 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 พร. หน.ธิติวัฒน์ อบต.หนองขวาว ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0