BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 17 16 1 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 17 16 1 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 21 13 8 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0