BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 13 13 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 15 14 1 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 27 25 2 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 20 13 7 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 30 22 8 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 17 16 1 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 17 16 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 25 20 5 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 28 24 4 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31 31 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 26 22 4 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 18 18 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 17 17 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 16 16 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 15 15 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 21 13 8 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 23 21 2 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 17 17 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 25 25 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 21 21 0 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 23 23 0 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 23 23 0 0