BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 122 (450) 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.14 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 10 10 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 158 (513) 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ณ วัดศรีษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 15 5 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 154 (509) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 29 29 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 155 (510) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 156 (511) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.9 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 26 26 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 157 (512) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านโนนกุ่ม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 149 (496) 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.8 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 150 (497) 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.11 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 151 (498) 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 26 26 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 152 (499) 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดสระพัง ม.5 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 153 (500) 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดหนองกราด ม.3 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย พรบ 20 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพุนพิน 2 2 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 146 (503) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 6 14 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 147 (505) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 5 15 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 140 (489) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดหนองไผ่ล้อม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 14 6 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 141 (490) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 142 (491) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดบ้านห้วยดินดำ ม.5 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 24 24 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 143 (492) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 144 (493) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม. 5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 145 (494) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม. 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 139 (488) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 18 18 0 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 135 (480) 01 กันยายน 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ อ.เทพารักษณ์ จ.นครราชสีมา 17 17 0 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 137 (482) 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 138 (483) 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.11 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 125 (459) 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 21 0 0
26 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 108 (405) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
27 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 109 (408) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
28 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 111 (422) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดยางน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 16 4 0
29 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 112 (423) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
30 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 136 (390) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 26 22 4 0
31 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 88 (316) 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.บ้านเหลี่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 21 18 3 0
32 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 97 (378) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองละมั่ง 14 ม.14 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
33 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 98 (379) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองละมั่ง 14 ม.14 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
34 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 99 (380) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านใหม่ ม. 3 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
35 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 137 (355) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
36 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 113 (356) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 24 21 3 0
37 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 100 (381) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านสระจรเข้ ม.4 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
38 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 101 (382) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านดอนตะหนินน้อย ม. 10 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
39 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 102 (383) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสีมุม ม.2 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
40 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 94 (359) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
41 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 95 (376) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
42 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 96 (377) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
43 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 74 (283) 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นางณัฐภรณ์ จึงไพศาลกุล 26 21 5 0
44 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 75 (285) 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา สุวารินทร์ กล้ากลาง 21 18 3 0
45 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 83 (309) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอหนองบุญมากณ ศาลาวัดบ้านตะเคียน ม. 1 ต.ตะเกคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
46 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 84 (311) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านกุดม่วง ม. 7 ต.ตะเกคียน อ.ด่านขุนทด จ.เมืองนครราชสีมา 23 23 0 0
47 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 85 (312) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ม. 3 ต.หนองบัวตะเกรียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
48 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 86 (313) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านจะบู ม. 9 ต.หนองบัวตะเกรียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
49 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 87 (315) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 21 19 2 0
50 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 92 (369) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
51 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 93 (373) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดหงษ์ (วัดสวนหมาก) ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 25 23 2 0
52 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 90 (364) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านสะแกกรัง ม.4 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 15 5 0
53 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 91 (330) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดโคกตลาด ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
54 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 80 (304) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านพันชนะ ม.1 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาร 23 23 0 0
55 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 81 (305) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านพันชนะ ม.1 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
56 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 77 (301) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ อตบ.ตำบลสระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 23 21 2 0
57 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 78 (302) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านหนองกระเทียมเหนือ ม.3 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 24 24 0 0
58 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 79 (303) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านกุดพิมาน ม.7 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
59 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 82 (360) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 19 1 0
60 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 76 (296) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 25 0 0
61 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 52 (199) 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 25 24 1 0
62 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 54 (204) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
63 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 55 (212) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านหนองกราด ม.4 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จุรีภรณ์ พลเยี่ยม 20 20 0 0
64 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 56 (216) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ชัชวาล ธนะปัด 21 21 0 0
65 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 51 (195) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
66 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 53 (202) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสุขภาพโนนไม้แดง ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
67 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 46 (172) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพรแก้ว ม.7 บ้านโนนกลาง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
68 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 36 (136) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัลลังค์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 26 26 0 0
69 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 50 (191) 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
70 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 47 (175) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม. 5 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
71 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 48 (177) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ม. 14 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
72 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 49 (182) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา. 20 16 4 0
73 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 37 (140) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หัสพงศ์ เมธีวัขรธนาภรณ์ 23 20 3 0
74 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 43 (158) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอ.โนนแดง บ้านไทยสามัคคี ม.17 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ศม อัสวกุล 21 21 0 0
75 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 35 (134) 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 22 20 2 0
76 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 40 (148) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML ม. 1 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 25 25 0 0
77 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 39 (147) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML ม. 2 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ชัชวาล ธนะปัด 24 24 0 0
78 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 45 (170) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
79 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 44 (162) 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ประทาย 13 ซ.เทศบาล ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
80 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 41 (154) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสีมุม ม. 3 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
81 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 (124) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
82 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 42 (156) 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอ.ชุมพวง เลขที่ 1 ม.1 บ้านตาทุ่ง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
83 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 38 (145) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำพล หมอนไหม 20 16 4 0
84 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 34 (131) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
85 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 (127) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสันติพัฒนา ต.สีคิ้ว อ.สีค้ิว จ.นครรราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 25 25 0 0
86 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 (122) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พิริยะ สุทธิวงศ์ 21 19 2 0
87 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 31 (123) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายอมรา เพิ่มพูลทรัพย์ 21 21 0 0
88 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 (91) 01 กรกฎาคม 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SME ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา อิสริยาภรณ์ อินทรมงคล 20 11 9 0
89 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 22 (89) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SME ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำพล หมอนไหม 0 20 0 0
90 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 (90) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SME ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอมรา เพิ่มพูลทรัพย์ 0 20 0 0
91 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 (45) 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ศม อัสวกุล 20 20 0 0
92 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 (28) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ วัดหนองขวาง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายอมรา เพิ่มพูลทรัพย์ 20 20 0 0
93 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 (29) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พิริยะ สุทธิวงศ์ 19 19 0 0
94 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 (37) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม หมู่ 2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 21 21 0 0
95 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 (15) 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอประทาย เลขที่ 13 ซ.เทศบาล ต.ประทาย อ..ประทาย จ.นครราชสีมา ศม อัสวกุล 20 20 0 0
96 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 (24) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ..เมือง จ.นครราชสีมา พิริยะ สุทธิวงศ์ 20 20 0 0
97 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 (11) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่8 ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย ต.ขุย อ..ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ศม อัสวกุล 22 22 0 0
98 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 (14) 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.10 บ้านหินเพิงเหนือ ต.วังไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 19 1 0