BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 23 11 12 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 0 9 10 0