BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 23 11 12 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 20 13 7 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 21 9 12 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 15 9 6 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 22 18 4 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 23 11 12 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 20 12 8 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 13 7 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 0 9 10 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25 17 8 0