BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 26 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.4 บ้านหัวลำพู อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 30 30 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 26 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 25 23 2 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดห้วยโสม ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดห้วยโสม ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 18 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดปากคลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดปากคลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดปากคลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 18 18 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 04 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 11 10 1 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 04 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สุเหร่าสมอแซ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 22 22 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 21 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 26 25 1 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดสองคลอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 8 8 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดปากน้ำโจ้โล้ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 20 19 1 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดปากน้ำโจ้โล้ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 17 16 1 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 22 22 0 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 08 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ฉะเชิเงทรา 25 24 1 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดแสมขาวเจริญราษฎร์ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 6 6 0 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดไทรทอง ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 11 11 0 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 16 16 0 0
26 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 23 22 1 0