BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 26 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 0 23 2 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 16 16 0 0