BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 24 24 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 20 20 0 0