BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดเขาชำห้าน ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 20 19 1 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 18 18 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 22 21 1 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 20 20 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดเขาแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นางยุวดี ธรรมครูปัตย์ 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 23 20 3 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางฐิตา ภู่เจริญ 20 20 0 0