BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดเสม็ด 24 24 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 34 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดใหม่ท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม 23 23 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 31 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลหนองปลาไหล 18 18 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 18 18 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม 19 19 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยดุสิตธานี 20 20 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 1 ต.เกษตรสุวรรณ 18 18 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบางตำบลห้วยใหญ่ 22 22 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดหนองใหญ่ศิริธรรม 25 25 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว 14 14 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว 20 20 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ 36 36 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดห้วยสูบ ต.นามะตูม 20 20 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยดุสิตธานี 24 24 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยดุสิตธานี 22 22 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.6 พลูตาหลวง 23 23 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 20 20 0 0