BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ 25 23 2 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท 25 12 13 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอหนองแซง อ.หนองแซง 26 20 6 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อ.หนองแค 21 14 7 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อ.หนองแค 25 7 18 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดปากข้าวสาร ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง 22 18 4 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองแค 20 15 5 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี 24 21 3 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านกล้วย ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี 23 17 6 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค 0 20 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 22 20 2 0