BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17 17 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 25 25 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ วัดใหม่วงเดือน ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 18 18 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.3 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายธารีณี สอนสุข 21 20 1 0