BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 27 24 3 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 20 16 4 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดห้วยเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสุวรรณี ทองเป๋ 0 25 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 24 20 4 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นครินทร์ สังข์ทอง 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 25 25 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นครินทร์ สังข์ทอง 22 22 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดศรีพรหมประสิทธิ์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำเนียร อ่ำทับทิม 25 25 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายบุญน้อง ยิ้มอยู่ 25 25 0 0