BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 27 24 3 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 20 16 4 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดห้วยเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสุวรรณี ทองเป๋ 0 25 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายวาสนา ชาญชัย 25 25 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดกระดังงาบุปผารา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ศิริพร พันธุ์น้อย 25 24 1 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์ลังกา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 23 21 2 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 วัดพรหมสาคร ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายละออ ภุมมรานันท์ 26 25 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 21 18 3 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วัดโคปูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายธารวิมล โตบุญเรือง 25 24 1 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดเสือข้าม ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายเฉลี่ย มีเมือง 21 21 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดเสือข้าม ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายสุทิน แพมิ่ง 21 20 1 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี นายละออ ภุมมรานันท์ 25 25 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสุวรรณี ทองเป๋ 25 25 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาทำดีเพื่อพ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายละออ ภุมมรานันท์ 19 18 1 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 24 20 4 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นครินทร์ สังข์ทอง 20 20 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 25 25 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นครินทร์ สังข์ทอง 22 22 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายบุญน้อง ยิ้มอยู่ 25 25 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดศรีพรหมประสิทธิ์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำเนียร อ่ำทับทิม 25 25 0 0