BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 63 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบางกะพี้ใหญ่ ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 25 20 5 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 76 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่วัดหนองประดู่ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20 13 7 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 77 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 19 18 1 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 78 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่วัดใหม่เทพมงคล ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20 10 10 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 79 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่วัดหัวลำ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 21 18 3 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 80 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ 4 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20 14 6 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 81 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 82 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 25 23 2 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 83 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่ศาลา SML หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 22 19 3 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 84 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 17 3 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 85 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 22 18 4 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 86 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดน้ำจั่น ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 17 3 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 87 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 25 23 2 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 88 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 20 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 71 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 7 13 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 72 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 15 5 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 73 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 74 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 75 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 16 16 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 60 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 21 13 8 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 61 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 21 18 3 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 62 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดดงพลับ ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 24 20 4 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 64 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 0 21 3 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 65 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดกำแพงประชาราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 0 16 9 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 66 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดยางโทน ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 22 0 0
26 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 67 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 20 0 0
27 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 68 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 23 3 0
28 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 69 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดคีรีนาค ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 22 0 0
29 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 70 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดคีรีนาค ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 22 0 0
30 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 57 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 8 13 0
31 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 58 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 21 0 0
32 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 59 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดโบสถ์ ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 17 3 0
33 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอรุณรัตน์ พัฒนากุล 20 20 0 0
34 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดพยัคฆาราม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายอัมพรรัตน์ นิติกุล 25 20 5 0
35 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 43 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดพยัคฆาราม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายสมศรี อู่อ้น 25 19 6 0
36 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 44 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายปราณี สุธรรมสิริ 22 19 3 0
37 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 31 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดเนินยาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอรุณรัตน์ พัฒนากุล 21 18 3 0
38 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดสระกระเบื้อง ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายภีชญา อาจคำพันธ์ 25 25 0 0
39 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอรุณรัตน์ พัฒนากุล 20 19 1 0
40 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 34 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายสุนิภา แก้วอรัญญิก 22 19 3 0
41 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มนัสนันท์ เรินนิ่ง 21 21 0 0
42 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายอัมพรรัตน์ นิติกุล 22 21 1 0
43 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 37 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายสมพิศ คงไทย 25 23 2 0
44 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 38 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่เทศบาลตำบลโคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี กุลบุตร คงไทย 25 22 3 0
45 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 39 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ยศวดี สรรพศรี 25 23 2 0
46 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 40 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 20 19 1 0
47 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 41 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 23 21 2 0
48 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 29 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอรุณรัตน์ พัฒนากุล 0 17 7 0
49 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 20 18 2 0
50 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายอัมพรรัตน์ นิติกุล 20 16 4 0
51 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายสุนิภา แก้วอรัญญิก 25 25 0 0
52 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มนัสนันท์ เรินนิ่ง 22 16 6 0
53 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายสมพิศ คงไทย 21 21 0 0
54 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 วัดหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายกรรณิกา อ่อนแต้ม 20 18 2 0
55 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ชฎาภรณ์ เฉลยถ้อย 20 20 0 0