BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอแกลง อ.แกลง จ.ระยอง 13 13 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคนิตปทุมธานี 13 13 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 37 37 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 31 31 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หมู่บ้านทรัพย์ธานี 3 คลอง 9 13 13 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 20 19 1 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 คลอง 9 ธัญบุรี ปทุมธานี 23 23 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 20 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 24 1 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 20 20 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 18 18 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 21 21 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 23 23 0 0