BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 13 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ นายขนิฐา ศรีบัวชุมเรืองศักดิ์ แดงเนียมปัณณภัสร์ ฐิติปรีชาวัฒน์ 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง 20 19 1 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 15 15 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ผตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง 24 24 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ตำบลท้ายบ้าน 24 24 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 11 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ผตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง 16 16 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 2 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.บางพลีใหญ่ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร 19 19 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ วิชุตา สุทธิหาระเรืองศักดิ์ แดงเนียม 18 18 0 0