BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 104 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ (พื้นที่๓) 14 14 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 105 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ (พื้นที่๓) 12 12 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 111 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 20 20 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 39 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี พื้นที่ 5 16 16 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 709 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) 16 16 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 109 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) 13 13 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 28 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 5 5 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 6 6 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 70 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 รร.วัดบางขุนเทียนนอก (พื้นที่ 5) 13 13 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 110 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 13 13 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 69 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 พื้นที่ 5 14 13 1 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 108 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) 17 17 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 708 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) 16 16 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 13 13 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 102 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย 14 14 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 37 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 7 7 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 38 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 7 7 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 68 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 1 (พีื้นที่ 1) 19 18 1 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 83 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดรางบัว (พื้นที่ 4) 23 23 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 พื้นที่ 5 7 7 0 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 66 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 1 (พีื้นที่ 1) 16 14 2 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 101 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 12 12 0 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 90 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดรางบัว (พื้นที่ 4) 21 21 0 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1911 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 18 18 0 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 100 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดดอนเมือง) 18 18 0 0
26 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 99 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 20 20 0 0
27 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 64 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พีื้นที่ 1) 19 18 1 0
28 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 1 (พื้นที่ 1) 19 17 2 0
29 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
30 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 58 (222) 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 1 1 0 0
31 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 97 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) 16 16 0 0
32 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 36 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 18 17 1 0
33 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 16 16 0 0
34 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 16 16 0 0
35 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 55 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยแรงงาน 11 11 0 0
36 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 56 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยแรงงาน 11 11 0 0
37 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 96 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดดอนเมือง) 15 15 0 0
38 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) พื้นที่ 5 13 13 0 0
39 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 35 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 20 20 0 0
40 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 13 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพฯ(มีนบุรี) 21 21 0 0
41 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 16 15 1 0
42 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 22 22 0 0
43 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 19 19 0 0
44 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 15 15 0 0
45 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 15 15 0 0
46 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 12 12 0 0
47 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 16 16 0 0
48 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 20 0 0
49 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 0 13 3 0
50 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 44 24 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ราชมงคลพระนครใต้ 0 0 0 0
51 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 45 24 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 0 0 0 0
52 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 31 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์) 18 17 1 0
53 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 43 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ราชมงคลพระนครใต้ 0 0 0 0
54 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.ทัพพสาร) 15 15 0 0
55 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.วรพร) 14 14 0 0
56 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.ณัฐฐพร) 13 13 0 0
57 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์) 15 11 4 0
58 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 13 13 0 0
59 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
60 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 20 18 2 0
61 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 21 21 0 0