BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 13 13 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 102 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย 14 14 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 37 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 7 7 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 38 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 7 7 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 100 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดดอนเมือง) 18 18 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 99 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 20 20 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 64 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พีื้นที่ 1) 19 18 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 1 (พื้นที่ 1) 19 17 2 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 19 19 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 15 15 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 15 15 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 16 16 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 12 12 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 20 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 0 13 3 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 44 24 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ราชมงคลพระนครใต้ 0 0 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 45 24 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 0 0 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 20 18 2 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 21 21 0 0