BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 51 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 14 11 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 52 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 14 11 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 28 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อพป. บ้านวังไทรติ่ง ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่องศรี ทองเทือก 24 24 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 29 01 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อพป. บ้านวังไทรติ่ง ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23 23 0 0