BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 73 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดดอนตูม ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 23 18 5 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 74 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดไผ่หูช้าง ต.ไผ่หุช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 21 21 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 71 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 24 21 3 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 28 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดหินมูล ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 20 19 1 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 29 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดหินมูล ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 19 18 1 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 วัดดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 0 23 0 0