BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 22 21 1 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 14 14 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0