BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 242 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม. 4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 20 18 2 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 216 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยระหงษ์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 214 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อบต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 27 27 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 191 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 23 23 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 152 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 148 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 25 25 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 87 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 73 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 25 24 1 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานเพชรบูรณ์ 21 21 0 0