BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0