BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี 25 22 3 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี 45 35 10 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 45 35 10 0