BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 40 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ๊ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง 20 20 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 31 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย 16 16 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่สะเรียง 20 20 0 0