BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 227 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ทต.นางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 13 13 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 175 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ทต.ท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 29 29 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 37 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 29 26 3 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 67 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 บ้านยางฮอม หมู่ 17 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 20 20 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 77 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 23 23 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 66 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านดงเจริญ หมู่ 16 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 20 20 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 74 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 21 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 44 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 0 20 0 0