BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 123 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 22 22 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 139 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น 17 17 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 211 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น 20 20 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 172 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 18 18 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 145 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 อบต.สรอย อ.วังชิ้น 21 21 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 146 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 อบต.สรอย อ.วังชิ้น 19 19 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 216 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้ ม.1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 24 24 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 193 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 23 23 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านถิ่น ม.2 44 20 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 99 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 บ้านวังน้ำเย็น ต.แม่ปาน อ.ลอง 18 18 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.12 21 21 0 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 19 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 20 20 0 0
13 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ม.1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 18 18 0 0
14 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 10 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ นางทองพิมพ์ กองหิน 19 19 0 0
15 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 101/8 ม.1 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ นางทองพิมพ์ กองหิน 18 18 0 0