BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 123 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดห้วยลึก ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 25 22 3 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 59 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 25 21 4 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 57 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 24 20 4 0