BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คพ 4-171 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 29 29 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คพ 4-172 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 20 20 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คพ 4-154 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คพ 4-135 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คพ 4-06 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 20 17 3 0