BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก139 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 13 11 2 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก62 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง 20 20 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก63 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง 18 18 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก-102 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 24 20 4 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก73 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไซ ต.ป่าสัก อ..เมืองลำพูน 25 25 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก74 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไซ ต.ป่าสัก อ..เมืองลำพูน 25 24 1 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก79 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยวง ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง 20 16 4 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก55 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 25 25 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก-43 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำราญ ชูช่วย 25 21 4 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก-44 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สถาพร ดวงตา 25 25 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก-46 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำราญ ชูช่วย 0 19 1 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโทก ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 24 24 0 0
13 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรก3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโทก ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 20 20 0 0