BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 20 18 2 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร 23 15 8 0