BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี 23 21 2 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านดอนลำดวน ม.9 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด 25 25 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.14 บ้านหนองชุมแสง ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 25 21 4 0