BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ชมรมกล้วยตากผู้สูงอายุ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 20 20 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 25 25 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 30 21 9 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 23 22 1 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 27 26 1 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 21 21 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 22 21 1 0