BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 331 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 19 19 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 333 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อบต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 6 6 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 326 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 314 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 10 10 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 324 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ห้องประชุมอ.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 14 14 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 311 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 25 17 8 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 315 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 8 8 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 245 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 อบต.บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 0 22 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 193 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภมภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 19 17 2 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 194 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 20 19 1 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 196 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานเทศบาลช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 13 7 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 180 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.โคกเพชรพัฒนา ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
13 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 169 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
14 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 106 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
15 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 129 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดบัวบาน บ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0
16 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 110 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 25 23 2 0
17 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 83 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 19 19 0 0
18 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 79 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบางอัมพันธ์ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 23 21 2 0
19 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 15 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ อบต.กุดตุ้ม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
20 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 14 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ณ อบต.กุดตุ้ม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0