BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 28 28 0 0