BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 400 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร 24 24 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 363 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อบต.โนนก่อ อ.สิรินธร 20 20 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 351 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 22 22 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 377 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดบ้านโนนยาง ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ 24 24 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 316 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ตลาดนัดบ้านหัวดอน ม.9 อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 286 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 บ้านจอมปลวกสูง อ.โพธิ์ไทร 18 18 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 233 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 19 18 1 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 234 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านเพนียด ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ 21 21 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 79 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ 25 25 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 42 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี อ.เมือง 16 16 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 53 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 เทศบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ 23 23 0 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 21 15 6 0