BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 232 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 กศน.ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ 0 29 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 177 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 กศน.ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ 22 22 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 170 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 กศน.ต.รุง อ.กันทรลักษ์ 18 18 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 103 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 กศน.ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ 24 24 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 90 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 15 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 36 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วน ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ 0 21 0 0