BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 44 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาวัดหมู่16 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 45 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้านพม่า ม.9 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 31 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สทร 82/2561 อบต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เชิดชัย 20 20 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 23 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 16 16 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 27 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.เฉนียง อ.เมืองจ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 18 18 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 26 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ธิติวัฒน์ /อบต หนองขวาว อ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0 21 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 57 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม บ้านโดนติ๊บ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ยศรัณย์ 0 21 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 59 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาบ้านดงถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ยศรัณย์ 0 21 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 39 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 0 25 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 32 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อ.บ.ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 25 25 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 25 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์(อ.นพรุจ) 24 24 0 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 51 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผป. ศิรดา ศาลาวัดบ้านโนนแดง ม.7 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 25 25 0 0
13 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 20 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
14 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 21 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 19 19 0 0
15 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 22 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สทร 50/2561 อ.เชิดชัย ทต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 19 19 0 0
16 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 วัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่8 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์(อ.เชิดชัย) 21 21 0 0
17 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ม.6 บ.สำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 24 1 0
18 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 11 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 24 24 0 0
19 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้านกระทม ม.4 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 24 24 0 0
20 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 29 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โครงการทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (สทร. สงคราม) 25 25 0 0
21 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลระแง อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./ อ.ปัญญา 25 25 0 0
22 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 13 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สทร 40/2561 อ.เชิดชัย อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
23 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 14 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สทร 41/2561 อ.เชิดชัย อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 22 22 0 0
24 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
25 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 28 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้เกษตร บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 19 19 0 0
26 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 22 22 0 0
27 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สทร 22/2561 อ.เชิดชัย ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
28 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 สทร 20/2561 อ.เชิดชัย ศาลากลางหมู่บ้านชำสมิง ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
29 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 16 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 อบต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 18 18 0 0
30 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 15 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อบต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 18 18 0 0
31 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 บ้านสุขสำราญ ม.10 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ นางนิสากร เจริญพันธ์ 23 23 0 0
32 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านไพรษร หมู่ 7 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 20 20 0 0