BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 23 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 16 16 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 27 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.เฉนียง อ.เมืองจ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 18 18 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 26 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ธิติวัฒน์ /อบต หนองขวาว อ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0 21 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 39 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 0 25 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 57 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม บ้านโดนติ๊บ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ยศรัณย์ 0 21 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 59 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาบ้านดงถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ยศรัณย์ 0 21 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 11 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 24 24 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 29 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โครงการทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (สทร. สงคราม) 25 25 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้านกระทม ม.4 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 24 24 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลระแง อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./ อ.ปัญญา 25 25 0 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 13 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สทร 40/2561 อ.เชิดชัย อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
13 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 14 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สทร 41/2561 อ.เชิดชัย อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 22 22 0 0
14 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 22 22 0 0
15 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 28 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้เกษตร บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 19 19 0 0