BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ 4 ดี อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 20 7 13 0