BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 23 11 12 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ 4 ดี อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 20 7 13 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 17 13 4 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 22 16 6 0