BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา 16 16 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา 18 17 1 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา 22 22 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล 22 22 0 0