BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 27 26 1 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0