BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 13 13 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สำนักงานเทศบาลบางกะจะ อำเภอเมือง 0 30 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 18 18 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 17 17 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 23 22 1 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางฐิตา ภู่เจริญ 20 20 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 วัดตามูล อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นางฐิตา ภู่เจริญ 19 19 0 0