BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 82 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองยาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 13 13 0 0
2 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 95 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 17 17 0 0
3 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 81 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองยาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 18 18 0 0
4 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 37 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองยาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 0 17 0 0