BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 213 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต. บ้านเหล่า อ.สูงเม่น 19 19 0 0
2 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น 24 24 0 0
3 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 24 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น 23 23 0 0