BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 9 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 16 16 0 0
2 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 26 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านกุดหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ยศรัณย์ 24 24 0 0
3 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 7 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 22 22 0 0
4 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 21 21 0 0
5 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 13 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 22 22 0 0
6 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 5 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วันบ้านสำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0 20 0 0