BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 10 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 16 9 0
2 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 9 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 10 15 0
3 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 17 14 3 0
4 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 0 17 7 0
5 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 8 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 0 12 7 0
6 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 4 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 16 9 0
7 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 24 18 6 0
8 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 6 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 21 4 0
9 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 16 9 0
10 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 3 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 14 11 0
11 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 24 18 6 0