BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 10 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 16 9 0
2 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 9 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 25 10 15 0
3 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 0 17 7 0
4 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 8 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิิตสินค้าเกษตร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 0 12 7 0