BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดศรีวิเทศสังฆาราม ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 17 17 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 11 11 0 0