BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 91 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ 20 14 6 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 61 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 23 20 3 0