BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 119 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 19 1 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 107 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 86 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 87 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 23 0 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 92 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ ม.3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 18 18 0 0
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 75 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดหนองแม่แตง ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 20 1 0
7 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 52 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดสันติยาราม ม.9 ต. ป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
8 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 57 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 27 27 0 0